ZAK & Co. s.r.o.

Trocha teorie


Základné princípy


Podstatnú časť slnečného žiarenia tvorí infračervené (tepelné) žiarenie, čo je elektromagnetické žiarenie o vlnovej dĺžke, dlhšie ako viditeľné svetlo, ale kratšie ako mikrovlnné žiarenie. S úmyslom ohriať sa, si túto energiu sami vyrábame od doby, keď človeku začal slúžiť oheň. Od otvoreného ohniska a rozpálených kameňov nás vývoj postupne preniesol cez kachle až k dnešným typom nástenných a priestorových žiaričov.  Tento druh ohrievania je pre človeka najprirodzenejší, zvykáme si naňho už viac ako milión rokov. Tepelný efekt infračerveného žiarenia dokážeme už zhruba 100 rokov popísať aj pomocou fyzikálnych zákonov.

Všetky druhy infračervených vykurovacích systémov sú založené na rovnakom princípe, ale líšia sa navzájom v niektorých detailoch. Rozdiely v konštrukcii a type vykurovacieho elementu a nosného materiálu, majú vplyv na vnútornú a povrchovú teplotu žiariča. To má vplyv na vlnovú dĺžku produkovaného žiarenia v rozmedzí infračerveného spektra. Čím vyššia teplota, tým kratšia vlnová dĺžka žiarenia. V dôsledku to potom znamená, že niektoré systémy sú vhodnejšie k vykurovanie priestorov s veľkou akumuláciou, pokiaľ dosahujú aspoň bežnú doporučenú šírku (45 cm plná tehla) a niektoré sú vhodné do priestoru s menšou akumulačnou schopnosťou ale s dobrou izoláciou. Vhodne zvolenou kombináciou infračervených vykurovacích systémov sa dá vykurovať väčšina stavieb infračervenými vlnami.

Infračervené vlny sú vo veľkej miere odrážané presklenými plochami a absorbované stenami, stropom a podlahou. To je ďalšia úspora energie. Výsledkom je potom príjemná tepelná pohoda. Rovnomerná teplota v celej miestnosti umožňuje vykurovať na nižšiu teplotu. Vzduch necirkuluje a nevíri prach, ostávajú čisté steny a záclony, suché steny teplejšie ako vzduch neumožňujú zrážanie vlhkosti a vznik plesní. Suchá stena má taktiež podstatne lepší tepelný odpor. Primerane vyššia relatívna vlhkosť vzduchu umožňuje lepšie dýchanie alergikom a astmatikom. Ľudské telo je priaznivo stimulované infračervenými lúčmi a to má blahodarný vplyv na celý ľudský organizmus.

Pre zvedavých


Konvenčný vykurovací systém potrebuje veľký teplotný rozdiel vzduchu ohriateho vykurovacím telesom a vzduchom v miestnosti. Vzduch používa na prenos tepla a nezáleží na tom, aký je u konvenčných vykurovacích systémov primárny zdroj energie (plynový kotol, kotol na tuhé palivo, elektrický konvektor, tepelné čerpadlo), vždy je konečným médiom iba vzduch.

Infračervený vykurovací systém využíva 80% energie priamo na ohrievanie stien, všetkých pevných predmetov v miestnosti aj ľudského tela. Na ohriatie vzduchu je potom využitých maximálne 20% energie. Infračervené žiarenie je vo veľkej miere odrážané presklenými plochami a absorbované stenami, stropom a podlahou.

Rovnomerná teplota v celej miestnosti  umožňuje vykurovanie na nižšiu teplotu. Vzduch necirkuluje a nevíri prach, zostávajú čisté steny a záclony, suché steny suché steny teplejšie ako vzduch neumožňujú zrážanie vlhkosti a vznik plesní. Suchá stena má taktiež podstatne lepší tepelný odpor. Primerane vyššia relatívna vlhkosť vzduchu umožňuje lepšie dýchanie alergikom a astmatikom. Ľudské telo je priaznivo stimulované infračervenými lúčmi a to má blahodarný vplyv na celý ľudský organizmus.

Vykurovanie založené na ohrievaní vzduchu tieto výhody neposkytuje a ešte spotrebuje omnoho viac energie.

Pre ešte zvedavejších


Veľmi častý dotaz  sa týka zdravotnej nezávadnosti infrapanelov. Je to tým, že ľudia sú dnes opatrní k všetkému, čo žiari. Toto slovo sa používa väčšinou v negatívnom význame. Nič menej slnko žiari. Žiari vo veľmi širokom spektre vlnových dĺžok el. mag. žiarenia. Od ultrafialového žiarenia (ktoré nám neprospieva) cez viditeľné žiarenie (svetlo) po infračervené – tepelné žiarenie (zahrieva nás a neškodí nám).

Na obrázku je spektrálna krivka panelu ITZ pre teplotu povrchu 104°C.                   

graf - spektrálna krivka panelu ITZ

Vlnové dĺžky žiarenia, ktoré by mohli byť nebezpečné sú do hodnoty 3000nm (nanometrov). Je to pásmo vľavo od zvislej čiarkovanej priamky. Plocha pod krivkou udáva množstvo vyžarovanej energie v Wm-2.

Výkon infračerveného žiarenia panelu ITZ v oblasti 780 – 3000 nm je 0,92 Wm-2, čo je viac ako 100x menej ako udáva smernica Európskeho parlamentu a rady č. 2006/25/ES o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pred expozíciou zamestnancov rizikom spojeným s fyzikálnymi činiteľmi. Táto smernica udáva maximálnu prípustnú hodnotu 100 Wm-2.

Vyššie uvedenú hodnotu 0,92 Wm-2 máme potvrdenú Štátnym zdravotným ústavom (SZÚ).
#